Makaleleri Arayın

Son yıllarda Batı bilim dünyasında, Türk'lerin kökeni ve tarihi ile ilgili yayınlanan doğru ve objektif bilgilere ulaşın.

TRAKLAR

Romanya Danube bölgesi ile Trakya arasındaki Balkan coğrafyasında MÖ 6 ve 3 yüzyıllar arasında etkili olan Trakların (Thracians) yarı yerleşik bir halk oldukları, arkalarında yazılı bir kaynak bırakmadıkları belirtilmektedir. Buna rağmen Trakların Hint-Avrupa dilinin Satem grubuna giren bir dil konuştuklarını iddia edenlere rastlanmakta, hatta bir taraftan mezar kültürü olduğunu belirttikleri . . . Read more

GÜNEY TÜRKLERİ

İnsanlık tarihinin en eski üç medeniyeti, “Eski Dünya” “Old World” veya “Eski Antik Çağ” olarak ta adlandırılan İndus Vadisi, Mezopotamya ve Mısır Medeniyetleridir. ‘Eski Dünya’ Uygarlıklarının; Hindikuş Dağlarından doğup Arap Denizine dökülen Asya’nın en büyük nehirlerinden İndus Nehri, Anadolu’dan doğup Basra Körfezine dökülen Fırat ve Dicle nehirleri ile Afrika’nın içlerinden . . . Read more

HUNLAR

Ural-Altay halklarının hayvancılığa dayanan ekonomileri nedeniyle Eski Antik çağlardan başlayarak Avrasya boyunca çeşitli coğrafyalara yerleştikleri veya bu bölgelerde yarı-yerleşik bir hayat tarzı sürdürdükleri birçok tarihi veriyle sabit olup, gen araştırmalarıyla da kanıtlanan bu özellik, Hunlarla ilgili değerlendirmelerin de bu kapsamda yapılmasını gerektirmektedir. Dokuz Oğuzlarla ilgili olarak yapılan bir alan çalışması . . . Read more

HAZARLAR

  Göktürklerin Kafkasya bölgesini denetimlerine aldığı ve Kırım sahillerindeki Bizans limanlarını 14 yıl süren abluka dönemlerinde Göktürklerle birlikte hareket eden Hazarlar,  Kafkasya ve Aşağı İdil (Volga) bölgesi Göktürk budun beyliği dönemlerinde de bölgedeki etkinliklerini artırmışlar, Göktürk Kağanlığının dağılması üzerine Batı Göktürkleri ve Hazarlar, “Kağan” ve “Bey” isimlerini taşıyan çift yöneticisi . . . Read more

GÖKTÜRKLER

  I. Göktürk Kağanlığının kurucusu Bumin Kağan, Kağanlığın Batı bölgesinin yöneticisi kardeşi İstemi, II Göktürk Kağanlığının kurucuları güçlü lider ve başkomutan İlteriş ve oğlu Bilge Kağan ile (4) Göktürk Kağanına yabguluk ve başkomutanlık yapmış Tonyukuk ve yine ünlü başkomutanlardan Kül Tigin hakkındaki bilgilere, Orhun Yazıtları olarak adlandırılan taş yontma kitabelerden . . . Read more

KANGARLAR / PEÇENEKLER / BOŞNAKLAR

Kangarlar, Göktürk Orhun yazıtlarında adı geçen, Latinlerin Besenyo, Yunanlıların Patzinak, Arapların Badjanak olarak adlandırdıkları bir Türk boyudur. Yazılı Avrasya tarihinde Kangar/Peçenek adı, MÖ 2.yy ile MS 1200 yılları arasında çeşitli vesilelerle yer almaktadır. Latinlerin Peçeneklere Besenyo demelerinin sebebi, Macaristan’daki Peçeneklerin, Macar dilinde Peçenek anlamına gelen Besenyo adını kullanmalarıdır. Kangarlar Ar/er . . . Read more

KIPÇAKLAR – KUMANLAR

KIPÇAK-KUMANLAR   Tarihçiler tarafından Kıpçak-Kumanların en önemli niteliklerinin erkek ve kadın savaşçılardan oluşan askeri güçleri olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte ekonomik faaliyetlerini de sürdürmüşler “…Bizans’tan Harzemlere kadar yaygın yerleşimlerinin de etkisiyle Venedik’ten Orta Asya’ya uzanan ticaret yollarını da kontrol altına almışlar ve ticaret akışını yönlendirmişlerdir…” [Cuman People, Metapedia] Kıpçak-Kumanların; Batı Göktürkleri, . . . Read more

URAL–ALTAY SİBİRYA

Aşağıda kısaca özetlenen arkeolojik, etimolojik, kültürel ve doğal veriler ile gen bilimi araştırma sonuçları Türklerin ilk ortaya çıktıkları yerin açıklıkla belirlenmesini sağlamaktadır. Türk dilinin yeryüzünde ilk konuşulmaya başlandığı coğrafyanın bilinmesi, günümüzdeki Türk dil ailesine giren diller konuşan halklar ile Asya, Avrupa hatta Amerika ve Afrika’daki bazı halkların ve medeniyetlerin oluşum . . . Read more

ANADOLULAR KİMDİR

  Antik çağlardaki her uygarlığı Hint-Avrupa uygarlığı addeden Eurocentristlerin de desteklediği, resmi Sovyet tarihçilerinin “Türklerin MS 5. ve 6. yüzyılda Altay dağları veya Orta Asya civarında ortaya çıktığı, I ve II Göktürk Kağanlığını kurduktan birkaç asır sonra kaybolmalarına rağmen, Türk adını ve dilini birçoğu Türk olmayan halklara miras bıraktıkları” [Gumilev . . . Read more

KUZEY TÜRKLERİ

Altay-Türk dili konuşan halkların önemli bir bölümü, binlerce yıl boyunca Kafkas-Karadeniz steplerine yerleşmişlerdir. Bizanslılar döneminde “Pontic Steppe” veya “Pontic-Caspian Steppe” olarak anılan bu bölgenin ismi Türkolog Prof. M. Zakiev’e göre Türkçe “Pont” kelimesinden gelmektedir. Eski Türkçe “yiyecek dolu, besleyici” anlamına gelen “punte” kelimesinden türetilmiş, Türk dili konuşan halklar Karadeniz’e “yiyecek . . . Read more