Makaleleri Arayın

Son yıllarda Batı bilim dünyasında, Türk'lerin kökeni ve tarihi ile ilgili yayınlanan doğru ve objektif bilgilere ulaşın.

Makaleler

GEN BİLİMİ AÇISINDAN TÜRK ERKEKLERİ

Kaşgarlı Mahmut’un “Türk” tanımından beri, İslamiyet’e de uygun biçimde, halkları konuştukları dillerine göre tanımlama kültürleri gereğince Türkler için, Türk dili ailesine giren diller konuşan herkes Türk’tür. Günümüzde ise, tüm Ulus-Milli Devlet sistemlerinde olduğu gibi, köken, dil, din ayrımına bakılmaksızın vatandaşlık bağı esas alınmakta, kimlik vatandaşlık bağı ile tanımlanmaktadır. Nitekim Anayasamızın . . . Read more

GEN BİLİMİNE GÖRE YAZILI TARİH ÖNCESİ TÜRKLER

(R1) Y-Haplogrubunun Avrupa’da çok yüksek oranlarda olması nedeniyle; “(R1) Y-Haplogrubunun herhangi bir veriye dayanmaksızın, sadece öyle olduğunu düşündüklerini belirterek, Spencer Wells, 2006; Semino et al. 2000; Wells et al. 2001; Cinnioğlu et al. 2004; Wiik, 2008 gibi gen bilimciler tarafından 30.000 yıl önce Avrupa’da ortaya çıktığı ileri sürülmüştür” [Anatole A.KLYOSOV . . . Read more

MACARLAR (HUNGARIANS)

Günümüzdeki Türkçe ismiyle Macaristan, resmi adıyla ‘Hungaria’ halkını oluşturan Macarlar (Hungarlar), eski zamanlarda bugünkü Tataristan ve Başkurdistan topraklarında, Büyük Macaristan Devletinin (Magna Hungaria) kurulduğunu ve günümüz Macaristan devletinin bu devletin devamı olduğunu, bu bölgede halen Mişer Tatarları olarak adlandırılan, önceden Ural-Ugric dili konuşan, zaman içinde Altay-Kıpçak dili konuşmaya başlayan Mişerlerin, . . . Read more

BULGARLAR

Attila Hun İmparatorluğunun yıkılışından sonra; Karadeniz’in kuzeyi boyunca Azak Denizine dökülen Kuban ve Don nehri ağızlarında çeşitli Türk boyları ve bunlar arasında Bulgar Türkleri oturmaktadır. Bulgarlar, ”Divanü Lügati’t-Türk” te sayılan Türk boylardan biridir. Bulgarların konuştuğu dil, Kaşgarlı Mahmud “Divanü Lügati’t-Türk”te Kuzey Türklerinin konuştuğu Türkçe’ye Kıpçakça demesinden itibaren Türkçe dil sınıflandırılmasında . . . Read more

AVARLAR

Avrupa Hun Konfederasyonunun Attila’nın ölümünü takiben MS 454 yılında dağılmasından yaklaşık yüzyıl sonra Avrupa’da, Yunan telaffuzu ile ‘Aors’ Türkçesi ‘Avarlar’ olan Türk dili konuşan halkların oluşturduğu yeni bir Kağanlık, Avrupa Hunlarının yerini almıştır. Türk Devletlerinde, Kağan unvanını kuruldukları andan itibaren, Göktürkler, Avarlar, Bulgarlar ve Hazarların kullandıkları, bir dönem Uygurların, Uygur . . . Read more

ALANLAR

Çin kayıtlarına göre, MÖ 250 yılında 24 boydan oluşan Hunlar, MÖ 300 yıllarındaki sadece 4 boydan müteşekkil olup, bunlardan biri de Alanlardır. Alanların Orta Asya’dan göç ettiği gerek maddi kültür gerekse Çin kaynaklarıyla sabittir. Aral steplerini işgal eden ve bu bölgeye Alania adını veren Alanlar Kangarlara bağlanmıştır. Böylece MÖ 1.yy’da . . . Read more

SARMATLAR

Sarmatlar, Kırgız steplerinde ortaya çıkmış, İskit/Saka Konfederasyonunun bir bileşeni olarak İskitlerle işbirliği içinde 400 yıl yaşamışlardır. Prof. M. Zakiev, tarihi kayıtlarda MS 1.yy’da İskitya’nın, Sarmatya olarak, bu topraklarda yaşayan İskit (Saka) halklarının da Sarmatlar olarak anılmaya başladığını belirtmektedir. Sarmatlar’ın, MÖ 500 yılları civarında yaşamış olan Herodot zamanında ‘Sauromat’ olarak anıldıklarını, . . . Read more

TAURLAR

Stratejik bir coğrafi biçime sahip olduğu görülen Kırım Yarımadasının ilk yerlileri kabul edilen Taur’lar, Kırım Kerç bölgesinden başlayıp Romanya Danube bölgesine kadar uzanan Kırım dağlarında yaşamışlardır. Antik çağda ‘Taurica’, ‘Tauris’ ya da ‘Tauric peninsula’ olarak bilinen yarımadaya adlarını vermişlerdir. Milattan Önce 700 yıllarından itibaren Kırım yarımadasının Kefe, Kerç ve Balaklava . . . Read more

TARİHİN ARAŞTIRILMASI

  Antik tarihin incelenmesindeki en temel sorun; sadece bir kısmının kayıtlı ve belgelenmiş olması ve bu belgelenmiş kısmının da sadece bir bölümünün günümüze ulaşabilmiş olmasıdır. Tarihçilerin antik dünyaya dair bilgi edinmelerinin yolları; yazılı kayıtlar, arkeolojik, etimolojik, etnolojik ve mitolojik kaynaklardır. Sümer yazısı, keşfedilmiş en eski yazım türüdür. Yaklaşık 5.000 yıl . . . Read more

KİMMERLER

MÖ 500’lü yıllarda yaşamış Antik Yunanlı tarihçi Herodot; “Çok uzun zamandır Asya’da yaşayan İskitlerin, Massagetler (Masgutlar) tarafından baskı altına alınmaları üzerine, Kimmer topraklarına yürüdüğünü, İskitlerin çok kalabalık geldiğini gören Kimmerlerin savaş istemediğini ve bölgeden ayrıldıklarını [Herodotus, 4,11] Bunun nedeninin, Kimmerlerin daha önce İskitlerin ülkesinde yaşamış olması olduğunu, hatta orada istihkâmları . . . Read more