Makaleleri Arayın

Son yıllarda Batı bilim dünyasında, Türk'lerin kökeni ve tarihi ile ilgili yayınlanan doğru ve objektif bilgilere ulaşın.

Makaleler

HUNLAR

Ural-Altay halklarının hayvancılığa dayanan ekonomileri nedeniyle Eski Antik çağlardan başlayarak Avrasya boyunca çeşitli coğrafyalara yerleştikleri veya bu bölgelerde yarı-yerleşik bir hayat tarzı sürdürdükleri birçok tarihi veriyle sabit olup, gen araştırmalarıyla da kanıtlanan bu özellik, Hunlarla ilgili değerlendirmelerin de bu kapsamda yapılmasını gerektirmektedir. Dokuz Oğuzlarla ilgili olarak yapılan bir alan çalışması . . . Read more

HAZARLAR

  Göktürklerin Kafkasya bölgesini denetimlerine aldığı ve Kırım sahillerindeki Bizans limanlarını 14 yıl süren abluka dönemlerinde Göktürklerle birlikte hareket eden Hazarlar,  Kafkasya ve Aşağı İdil (Volga) bölgesi Göktürk budun beyliği dönemlerinde de bölgedeki etkinliklerini artırmışlar, Göktürk Kağanlığının dağılması üzerine Batı Göktürkleri ve Hazarlar, “Kağan” ve “Bey” isimlerini taşıyan çift yöneticisi . . . Read more

GÖKTÜRKLER

  I. Göktürk Kağanlığının kurucusu Bumin Kağan, Kağanlığın Batı bölgesinin yöneticisi kardeşi İstemi, II Göktürk Kağanlığının kurucuları güçlü lider ve başkomutan İlteriş ve oğlu Bilge Kağan ile (4) Göktürk Kağanına yabguluk ve başkomutanlık yapmış Tonyukuk ve yine ünlü başkomutanlardan Kül Tigin hakkındaki bilgilere, Orhun Yazıtları olarak adlandırılan taş yontma kitabelerden . . . Read more

KIPÇAKLAR – KUMANLAR

KIPÇAK-KUMANLAR   Tarihçiler tarafından Kıpçak-Kumanların en önemli niteliklerinin erkek ve kadın savaşçılardan oluşan askeri güçleri olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte ekonomik faaliyetlerini de sürdürmüşler “…Bizans’tan Harzemlere kadar yaygın yerleşimlerinin de etkisiyle Venedik’ten Orta Asya’ya uzanan ticaret yollarını da kontrol altına almışlar ve ticaret akışını yönlendirmişlerdir…” [Cuman People, Metapedia] Kıpçak-Kumanların; Batı Göktürkleri, . . . Read more

URAL–ALTAY SİBİRYA

Aşağıda kısaca özetlenen arkeolojik, etimolojik, kültürel ve doğal veriler ile gen bilimi araştırma sonuçları Türklerin ilk ortaya çıktıkları yerin açıklıkla belirlenmesini sağlamaktadır. Türk dilinin yeryüzünde ilk konuşulmaya başlandığı coğrafyanın bilinmesi, günümüzdeki Türk dil ailesine giren diller konuşan halklar ile Asya, Avrupa hatta Amerika ve Afrika’daki bazı halkların ve medeniyetlerin oluşum . . . Read more

ANADOLULAR KİMDİR

  Antik çağlardaki her uygarlığı Hint-Avrupa uygarlığı addeden Eurocentristlerin de desteklediği, resmi Sovyet tarihçilerinin “Türklerin MS 5. ve 6. yüzyılda Altay dağları veya Orta Asya civarında ortaya çıktığı, I ve II Göktürk Kağanlığını kurduktan birkaç asır sonra kaybolmalarına rağmen, Türk adını ve dilini birçoğu Türk olmayan halklara miras bıraktıkları” [Gumilev . . . Read more

KUZEY TÜRKLERİ

Altay-Türk dili konuşan halkların önemli bir bölümü, binlerce yıl boyunca Kafkas-Karadeniz steplerine yerleşmişlerdir. Bizanslılar döneminde “Pontic Steppe” veya “Pontic-Caspian Steppe” olarak anılan bu bölgenin ismi Türkolog Prof. M. Zakiev’e göre Türkçe “Pont” kelimesinden gelmektedir. Eski Türkçe “yiyecek dolu, besleyici” anlamına gelen “punte” kelimesinden türetilmiş, Türk dili konuşan halklar Karadeniz’e “yiyecek . . . Read more

TARİHTE TÜRKLER

Antik Çağ dönemlerinde, ilk adları yanında Ogur, Oğuz, İskit/Saka, Hun vb. genel isimlerini benimsemiş olan halklar, Göktürkler döneminde, genel ad olarak Türk adını benimsemiştir. Bu dönemden sonra Türk dili konuşan halklar hem kendi topluluk isimlerini korumuşlar hem de genel isim olarak Türk ismini kabul etmişlerdir. Hilafet Devletleri zamanında Müslüman Araplar, . . . Read more

GEN BİLİMİ AÇISINDAN TÜRK KADINLARI

Bilindiği gibi Aryan Tarih Tezi, geçtiğimiz 20. yüzyılda, Almanlar tarafından Alman yayılmacılığına zemin oluşturması için başlatılmış, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler tarafından da Sovyet Blokunun tahkimatı ve Sovyet yayılmacılığı kapsamında sürdürülmüştür. Günümüzde de, Farsların tarihteki ve günümüzdeki tüm bölge halklarının Fars kökenli olduklarını iddia etmeye başlamalarına, PKK’nın da giderek Irkçı bir . . . Read more

TÜRK-RUS, TÜRK-MOĞOL, TÜRK-FARS İLİŞKİSİ

Türk – Rus İlişkisi Türk dil ailesine giren diller konuşan halkların yüksek oranda karışması ile oluştukları gen araştırmaları ile de belirlenen İskandinav kabilelerinden biri olan “Varangian Rus” klanı; MS 8.yy başlarında İskandinavya’dan günümüz Ukrayna topraklarına yerleşerek birçok ticaret kasabaları kurmuş, önce Slavlarla daha sonra İdil Bulgarları ve Hazarlarla ticari ilişkiler . . . Read more